Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δημιούργησε τον δικτυακό τόπο lilly.gr για να προσφέρει πληροφορίες και ενημέρωση  στους επισκέπτες/χρήστες. Η χρήση του lilly.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, για τη δική σας ενημέρωση, προτού επισκεφτείτε ή χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα της Φαρμασέρβ-Λίλλυ. Επιλέγοντας να επισκεφτείτε ή να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας και τους αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα. 
Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τα κατωτέρω, παρακαλούμε να μην επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα και να μην κάνετε χρήση αυτής. 
Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη
Στην Ιστοσελίδα lilly.gr, παρατίθενται πληροφορίες για θέματα υγείας,  υπάρχουσες εγκεκριμένες θεραπείες, επιστημονικά νέα, φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που παράγει και διακινεί η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ και εν γένει θέματα ιατρικού ενδιαφέροντος. Η ενημέρωση απευθύνεται κατ’ αρχήν σε συγκεκριμένο κοινό και δη στους επαγγελματίες στο χώρο της υγείας , στους πελάτες  και στο  προσωπικό της εταιρείας. Ορισμένες εκ των πληροφοριών απευθύνονται και είναι προσβάσιμες  στο ευρύτερο κοινό, στις αρχές και στους αρμόδιους  φορείς στο χώρο της υγείας. Η ενημέρωση και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας της εταιρείας, δεν υποκαθιστούν τη συμβουλή του θεράποντος ιατρού. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάγνωση προβλημάτων υγείας, φυσικής κατάστασης ή ασθενειών. Ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να συμβουλεύεται τον θεράποντα ιατρό ή άλλον αρμόδιο επαγγελματία στο χώρο της υγείας.
Η Ιστοσελίδα  lilly.gr έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί φαρμάκων  και καλύπτει τα γεωγραφικά όρια της ελληνικής επικράτειας μόνον. Ιστοσελίδες και διαδυκτιακοί χώροι της Eli Lilly and Company και των θυγατρικών της εταιρειών , πιθανόν δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ  
-Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά κα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στο lilly.gr (ενδεικτικά: σήμα,  διακριτικά γνωρίσματα, προϊόντα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ και της ΕLI LILLY and Company και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, παραποίησης, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα, οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ ή της ELI LILLY and Company ή τρίτου. Κάθε χρήστης δικαιούται να αποθηκεύσει μεμονωμένα ένα και μόνο αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου του lilly.gr για αυστηρά προσωπική του χρήση και χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του. 
-  Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του lilly.gr, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. 
Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του lilly. gr οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ή/και την ΕLI LILLY and Company των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά αυτά.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες/τμήματα, θα απαιτηθεί να δοθούν τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης, προς συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία περί φαρμάκων. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες, με δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες, μπορεί να είναι μόνον επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και θα  είναι υπεύθυνοι για τα δεδομένα που δίδουν και για όλες τις πράξεις που διενεργούν με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ σε τρίτους (πλήν της περίπτωσης κατωτέρω). Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του lilly.gr, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
 Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του lilly.gr καθώς και την ακρίβεια και αξιοπιστία των πληροφοριών που θα παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας.  Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ  δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των xρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες . Σε κάθε περίπτωση η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του lilly. gr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Οι χρήστες αποδέχονται τα ανωτέρω.
Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του lilly . gr από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς ( virus free ). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus , virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του lilly . gr ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του .

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 
Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ. Τέτοιου είδους σύνδεσμοι προσφέρονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης και πληρέστερης ενημέρωσης. Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Εταιρείας. Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για  τον βαθμό ενημέρωσης, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της lilly.gr, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων.